Efendimiz Mi'rac bana mahsûstur demedi. Benimle ben olanlara bir neş'edir, dedi.