Rabbi ona, "Tesim ol!" emrini verince, o "Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum."

BAKARA SÛRESİ 
C……. P….. 28 May 2011 20:09:45
     Efendi Babacığım Hayırlı Akşamlar. 
Foruma bırakılan Bakara sûresi 131. Âyet-i Kerime’sini sizden yansıdığı bizimde idrakimiz ve anlayışımız kadarıyla gönderiyoruz.
     Fakîr Elmahî: “İz kâle lehû Rabbuhû eslim, kâle eslemtü lirabbil alemiyn.” (Bakara Sûresi 131)
     131 - Rabbi ona, "Tesim ol!" emrini verince, o "Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum." dedi. (Elmalı lı Hamdi Yazır Meali)  
     13- Hz. Muhammedin Şifre rakkamıdır. Aynı zamanda Hakikat-i Muhammediyyedir.
     31- Tersten 13 tür. 13 ayna olmaktadır. 13 ebced hesabıyla Arapça Elif, Lâm dır.
     Yani Ahadiyyet ve Ulûhiyyet mertebeleridir. 
     Ahadiyyet; Zat mertebesidir. İlm-î hakikatlerin zuhura çıkmadan Zâtın düşüncesinde İlm-i olarak bulunmasıdır.
     Ulûhiyyet; Bu hakikatlerin, faaliyet sahasına her bir zuhur mahallinde zuhurunun hakikatlerini talep ederek ve bu talepler tam ve kemâlli olarak zuhura çıkmasıdır.   
     31 İse Lâm Eliftir. LÂ yok demektir. 
     Ulûhiyyet ve Ahadiyyet mertebeleridir.
     13 Ahadiyyetinin yani zâtının içinde, Ulûhiyyet hakikatlerini yani Vâhidiyyet sahasında zuhura çıkma hakikatlerini gizler.
     31 ise önce Ulûhiyyet mertebesinde yani faaliyet sahasında ki zuhur mahallerinde zâtını gizlemesidir. Bir bakıma da Ef’âlinde Esmâsını, Esmâsında Sıfatını, Sıfatında Zâtını, Zâtında da Mutlak zat olan A’mâiyyet’ini gizler.    
     131 ise Selâm Esmâsı’nın sayısal değeridir. İnsân-ı Kâmil ve İnsanın Esmâsı’dır. 
     Nefsâni sıfatları yok olup. Hakkani sıfatlara dönüşen bu mertebelere Câmi olan Allah Esmâsı’nın Selâm Esmâsı olan İnsân-ı Kâmil’in, Esmâlara Câmi olan Allah Esmâsının Aynası olduğunu vermektedir.
     İz Kâle = Bir vakit ki; bu İbrâhimiyyet mertebesini işaret etmektedir. İnsân-ı Kâmil İbrâhimiyyet mertebesin-deyken Rububiyyet mertebesi Teslim ol emrini verince bunu bir başka mertebe olan Ahadiyyet mertebesi anlatmaktadır. Rabb’ul Âlemin olan Ulûhiyyet mertebesi ve Câmi Esmâ olan Allah (c.c.) teslim olunmuştur. Rabb’ul Âlemin ile, bireysel Rab olan Rabbi-ı Hastan Vâhid ve 
     Kahhar olan Alemlerin Rabbine teslim olunmuştur. 
     ESLEM = 
     Elif, Sin, Lâm, Mim harflerinden oluşmaktadır..
     1+60+30+40= 131
     Ebced hesabıyla da 131 dir. 
     Elif= Ahadiyyet zuhurunun İbrâhimiyyet mertebesine bir bakıma Ef’âl’imize, 
     Sin = İbrâhîmiyyet, Tevhid-i Ef’âl mertebesinde ki İnsan,
     Lâm= Ulûhiyyet mertebesininin, Tevhid-i Ef’âl ve 
    İbrâhîmiyyet mertebesinden zuhururu.
    Mim = İbrâhîmiyyet mertebesindeki Hakikati Muhammedi.  
     ESLEMTü = 
     Elif, Sin, Lâm, Mim, Te.
     1+60+30+40+400= 531
     Burada fazlalık olarak Te harfi vardır.
     Te = Yukarda açılımları verilen elsem de ki harflerin aynı zamanda hakikatleri olan, bir önceki gölge zuhur mahalli idi. Eslem ve Te ile Tevhid mertebeleri ve Harfin alt tarafının bir kayık şeklinde olması ki, Hakikati Muhammedi kayığıdır. Üstünde ki iki nokta zâhir ve bâtın noktalarıdır. Hakk ve Halk ve Ulûhiyyet ve Zuhur mahallerinin bir edilmesidir. Toplamıda Zat ve Hakikatul Ahadiyet’ul Ahmediyyedir.
     531 = Bize 53 – 31 tersten 13 ve 5, 3 ve1 ve 8 ve Toplamda 9 rakamını vermektedir.
     53 = Şifre sayımız “Terzi Baba” ve Ahad olan Ahmed-i vermektedir.
     13 =  Hakikat-i Muhammediye.
     31 = Hakikati-i Muhammedinin Zuhur Mahalli
     1 = Tüm mertebeleri içine alan Ahadiyyet mertebesi ve Elif,
     3 = İlm’el-Ayn’el-Hakk’al Yakin Mertebelerini
     5 = Hazerat-ı Hamse yani Beş Hazret Mertebesini
     8 = İbrahimiyyet, Tevhid-i Ef’âl
     9 = Rububiyyet, Tevhid-i Esmâ
     âlemlerin Rabbine Teslim olmak isteyen İbrâhîmiyyet Mertebesinde ki bir velinin 1 olan Câmi Esmâsı Allah’ın 53 ile zuhur mahalli olan İnsân-ı Kâmile teslim olması ile ancak Rabbul Âlemîn olan Allaha teslim olabilir. Ve kendisine teslim ol diyen Rububiyet mertebesine kapı açılabilir anlamı çıkmaktadır.  
     âyette geçen birinci Selâm İbrâhîmiyyet mertebesinin selâmı ve İkinci selâm ise Te harfinin sayısal değeri ile de aynı zamanda üstte ki dört mertebeninde Selâmını vermektedir. Toplam beş hazret mertebesinin Selâm’ıdır diyebiliriz.
     Âyetin sayısal değeri olan 131 ile 7 nefis 5 hazret mertebesi ile 12 ci mertebe olan İnsân-ı Kâmil mertebesinin Bâtın noktasında ki 13 mertebe olan Hakikat’ul Ahadiyyet’ul Ahmediyyenin tüm mertebelere olan Bâtın-i Selâmıdır. 13+1 ile de 14 yapar ki İbrâhîm Sûresi’nin Kûr’ân-ı Kerîm’de ki Sıra sayısıdır. 13 cüz içinde bulunmaktadır. 14 ile ilgili bir ayrıntıyı yazının sonunda bulacağız.
     Bu Âyet’in şeriat mertebesinde ki mânâsı Âyet’in yazılmış şeklidir mertebesine göre doğrudur.   
     Bu Âyet Tarikat mertebesine göre biraz daha duygusal bir yaklaşımla teslimiyetin mertebesi artar ve daha bir muhabbetli bir hal alır. Bir bakıma Şeyhe olan teslimiyyet şeklinde zuhur eder. Bu Âyet Hakikat mertebesinde ise Âlemlerin Rabbine teslim olmaktır.   
     İbrâhimiyyet Mertebesinde ki bir velinin 1 olan Câmi Esmâsı Allah’ın 53 ile ve 5 Hazret mertebesini tamam etmiş zuhur mahalli olan İnsân-ı Kâmile teslim olması ile mümkündür diyebiliriz.
     Bu Âyet Marifet mertebesinde ise bu hakikatin talipli gönüllere aktarılması olarak düşünülebilir.
     Buradan da şunu düşünebiliriz. Nefis mertebelerini ikmâl edip eğitimi tamamlandı diye düşünen birçok mektep, Ya Nefs-i Safiye dairesi veya Tevhid-i Ef’âl dairesi içerisinde kalmaktadır. Herkes kendi yolunu daha iyi bilir.
     
    Şifre sayımız olan (53) Necdet ismi Necat’tan gelen bir isimdir. 
     Necat; ise kurtuluşa erdirme, halâs olma ve selâmete erdirmedir.
     131, de ki, Selâm Âyette geçen Eslem ile yani, Rabbul Âlemîne Teslim olunacak Hakiki Mahalli 531 sayısı bulmuş idik.  Bu da kısaca (53-1) bir olan (53) tür. Ve aynı zamanda Terzi Baba’mın bilindiği gibi sayı değeridir.
     Necat ismi;
     Nun, Cim, Elif ve Te harflerinde oluşur.
     50+3+1+40 = 454 Aynı zamanda sayısal toplamda 13 tür. Nun ve Cim de (53) tür. 531-454 = 77 = 14 sayısı yani İbrâhîm Sûresi’nin Kûr’ân-ı Kerîm'deki sıra sayısını vermektedir. Ayrıca (14) bütün mertebelerde câri olan Nûr-u Muhammedî’dir.
     Açıkça gözükmektedir ki; bu mertebeyi ve diğer mertebeleri aşmak için Necat’ın elini tutup Âlemlerin Rabbine Teslim oldum demek lâzımdır.
     El-Fakir M….. C……..