Sevr Mağarası Hakikati

“GÂR-I SEVR”
 
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz  ile Ebû Bekir Sıddık (r.a) Hazretlerinin girdikleri o mağara gizlenebilecek gönül mağarasıdır ve orada korkulmaz.  Cenab-ı Hakk, onlara Kur’ân-ı Kerîm (Tevbe 9/40) âyet-i kerîmesinde,
lâ tahzen innallâhe meanâ
“Mahzûn olma! Muhakkak ki Allah bizimle berâberdir” diyordu.”
Allah kendileriyle birlikte, Hz. Resûlullah da zâtıyla mevcûd olduğunu bildirmiştir.  Zararlı nefsî güçlerden korunmak için bir müddet “gönül mağarasında” gizlenmek gerekmektedir.
Dışarıda ise, iki aciz varlık onları korumuştur, ki bunların biri örümcek,  “yer ehli” diğeri de,  güvercin “gök ehli”dir.
Her ne kadar bunlar zahiren “nefs-i emmâre” hükmünde iseler de, onlarda bulunan zâtî tecellî dolayısıyla zararları değil faydaları olmuştur.
İşte sen de Rabb’ınla gönül mağaranda gizlenirsen ne gök, ne yer ehlinden kimse sana kötülük yapamadığı gibi, yardımcı da olurlar.
“Sevr”in rakam değeri ise şöyledir:
(500+6+200) = 706 eder ki, bunun da toplamı (7+0+6)=13 tür.
İşte burada da Hakîkat-i Muhammedî’nin te’sirâtı açık olarak görülmektedir.