Tasavvuf Nedir?

"Tasavvuf Nedir?" dedi: "Meşşakket gelmesi indinde, kalbde ferah bulmaktır.

Birisi, birine “Tasavvuf nedir?” diye sordu. O da: “Meşakkat geldiği vakit, kalbde ferah bulmaktır,” diye cevâb verdi.
Tasavvuf hakkında evliyâüllahın sözleri pek çoktur. Eğer hepsi toplansa, müstakil bir kitâb olur. Ezcümle nümûne olarak ba’zı zevâtın bu bâbdaki söz¬leri ber-vech-i âtî zikr olunur: Bâyezîd-i Bistâmî hazretleri buyurur: "Tasavvuf râhat kapısını kendi üzerine kapayıp, mihnet dizinin arkasında oturmaktır.” Ebû Bekir Şiblî buyurur: “Tasavvuf, bir kimse vücûda gelmemiş olduğu zaman nasıl idiyse, öyle olmasıdır.”
Ebû İshak buyurur: “Tasavvuf safaî-i esrârdır ve Cebbâr’ın rızâsına müteallik olan ameli işlemek ve ihtiyârî olmaksızın halk ile sohbet eylemektir."
Sümnûn-i Muhib buyurur: “Tasavvuf odur ki, hiçbir şey senin mülkün olmıya ve sen hiçbir şeyin mülkü olmıyasın.”
Ebû Bekir Kettânî buyurur: “Tasavvuf, safvet-i müşahededir. Tasavvuf, bütün ahlâk-ı hamidedir; kimin güzel ahlâkı ziyâde ise, tasavvufu dahi ziyâdedir.”
Cüneyd-i Bağdâdî buyurur: "Tasavvuf bir zikirdir, sonra bir vecddir; sonra ne budur ve ne de odur; çünkü bunlar nasıl yok idiyse, yine öylece kalmazlar."

( Mesnevi Şerif Ahmed Avni Konuk Şerhi 6. Cilt - 3251 Beyt)