Yâ Rasûlallah (Naat-ı Şerif)

Yâ Rasûlallah (Naat-ı Şerif) 

Serâser kâinâtın cânı sensin Yâ Rasûlallah
Yine bu cânların cânânı sensin Yâ Rasûlallah

Nigâh-ı iltifâtından olur dil mürdeler zinde 
Bu haste dillerin lokmânı sensin Ya Rasulallah

Güzellikte nazîrin yok bütün âlem sana âşık
Melâhat mülkünün sultânı sensin Yâ Rasûlallah

Mürüvvet kıl kerem kânı beni şâyân-ı ihsân et
Dü âlemde mürevvet kânı sensin Yâ Rasûlallah

Günâhkârım huzûrunda beni afveyle sultânım
Kulun Hazmî diler senden şefâat Yâ Rasûlallah