Hazmi Tura Uşşaki

Bir Mesnevihan ve Şeyhül Kurra Hazmi Tura Uşşaki
Mehmet Hazmi (Tura) Efendi (Arapgirli)
Ulemadan Abdullah Hamdi efendinin oğlu olup 1298(1882) tarihinde Arabgir'de doğmuştur. İlk mektepten sonra rüştiyeye girmiş ve arabgir rüştiyesi'ni temmuz 1308 (1892) pek iyi derece ile bitirmiştir. Bundan sonra Cami-i Kebir medresesinde , akabinde Erzurum'da dini tahsiline devam etmiştir. İstanbul'da Bayezit camii dersiamlarından Arabgirli Hüseyin efendiden tahsilini tamamlayıp icazet almıştır. Yapılan imtihanda ruus imtihanını kazanarak h.1324 tarihinde ruhsatname almıştır. Türkçe, Arapça ve Farsça bilirdi.
Bayezit camii dersiamlarına katılıp kürsüye çıktığında Kanunievvel 1324 (1908) tarihinde 95 kuruşluk dersiam maaşına nail olmuştur. Teşrinisani 1330 (1914) tarihinde dersiam maaşı ile Medaris-i Taliye !. ve 2. sınıfları Müderrisliğine tayin olunmuştur. Eylül 1337 (1917) tarihinde İbtidai Hariç medresesi üçüncü sınıf Farsça müderrisliği'ne tayin olunmuştur. Kanunievvel 1336'da (1920) dersiam maaşı sekizyüz ve müderrislik maaşı yediyüz kuruş olmak üzere cem'an binbeşyüz kuruşa terfian İbtidai Dahil medresesi üçüncü sınıf Türkçe müderrisliğine tayin olunmuştur. Eylül 1337'de (1921) kendi kadrosuyla mezkur medresenin Mantık ve Adab-ı Münazara müderrisliğine tayin olunmuştur. Mayıs 1338'de (1922) Mekteb-i Bahriye-i Şahane Ulum-i Diniye muallimliğine tayini ile dersiam ve müderrislik maaşları ücrete inkilab etmiştir. Ağustos 1338 (1922) tarihinde mecburi mezuniyete sevk edilmiştir.
Kanunisani 1325 (1909) tarihinde Matbaa-i Amire ikinci musahhihliğine tayin edilmiş ve kanunievvel 1326'da (1910) istifaen ayrılmıştır. İstanbul'da Ankara hükümetinin kurulması ile açıkta kalmışsa da akabinde şubat 1339'da (1923) Sahn medresesi İlm-i Kelam müderrisliğine tayin olunmuştur. Medreselerin Maarife bağlanmak kaydiyle kapanmasıyla 1 mart 1340 (1924) tarihinde bu müderrislikten ayrılmıştır. (sicil defteri, c.7 sh.128) Heybeliada Deniz Harb okulunda sekiz sene din dersi hocalığı yapmış, bu dersler bu askeri okuldan kaldırıldıktan sonra, bir yıl kadar felsefe ve içtimaiyat dersi okutmuştur. Uşşaki tekkesi meşihat ciheti de uhdesine verildi. Mürşidi Mustafa Safi Efendi idi.Tekkeler kapanınca, bu vazifesi de bitti. 20 yıl Murat Molla Kütüphanesinde bulunmuş ve 1937'deSüleymaniye kütüphanesi müdürlüğüne tayin edilmiştir. 1947'de emekli oldu. 19 haziran 1960'da vefat etti.
kaynak:son devir osmanlı uleması sadık albayrak c.3 s.183-184
Çevirdiği kitaplardan :
297.7/ (ANKARA İLAH. 15245) A. Süheyl Ünver, "Tedbirül Misafirin Risalesi (İbn-i Sînâ)" (çev. Hazmi Tura), TürkTıp Tarihi Arşivi, cilt 3, sayı 10, 1938.
http://www.akmb.gov.tr/turkce/books/turkkong1/tk1-32-demirhan.htm
297.7/ (ANKARA İLAH. 12400)
 1-Ölüm Korkusundan Kurtuluş Risalesi;2-Namaz Risalesi / Ebu Ali el-Hüseyn b. Abdillah b. Sina İbn Sina, 428/1037 ; M. Hazmi Tura. -- [y.y. : y.y.], 1959. 48 s.
 297.7/ (ANKARA İLAH. 15245)
 İbni Sina'nın (namaz Hakkındaki Görüşleri) / İbn Sina. -- İstanbul : Burhaneddin Matbaası, 1942. 29 s. Tura-Hazmi (çev. )
http://www.yesevi.org/tdbm/bibliyografya/ibnisina.html
Öğrencileri : Necdet Ardıç Uşşaki, Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakci