ŞECERE-İ HALVETİYYE-İ UŞŞAKİ’YE

ed-Dâ’i ila llah Ebû’l-Kasım Hazreti Muhammed bin Abdullah 
 aleyhi salavâtu’llahi ve Selâmuhu

 Cenabı Ebû Turâb Ali el-Murtâzâ el-Kerrâr Haydar
 İbn-i Ebi Talib keremallahu Vecheh
    
  
 Şeyh Ebû Sâid el-Hasan bin Ebi’l-Hasan Yesâr el-Basri
       

 Şeyh Habib Acemi İbn-i Muhammed el-Horasani (Ayine-i Cemâl)
    
  
 Ebû Süleyman Davut (Ebu Sâlim Sırâceddin)
 Et-Tâi İbn-i Nasir el-Bağdadi Hanefi (Ayine-i Hakk)
    
 Ebu Mahfuz Mâ’ruf bin Firuz el-Kerhi el-Bağdadi
                                                                                                    
  
 Seriyüddin Sakati Ebu’l-Hasan İbn-i Müfti Bağdadi (Ekmel İnsan)
    
 Seyyid’ut Taifeti’l-aliyye Tavusu’l-Ulema Kutbu’l-Mezâhib
 Şeyh Cüneyd el-Bağdadi İbn-i Muhammed bin Cüneyd
    
 Hazreti Şeyh Mümşâd Dineveri Ebû Ali ahmed Ebu’l-Fevâris
 
 İbn-i amaviyye Şeyh Vahyuddin el-Kâdi Ömer el-Bekri
 (Vecih bi-Kalem’ş-Şa’rânı vasi rivayet İbn-i Ahi ed-Dineveri)

 Şeyh Ömer Bekri Dineveri Ebû Muhammed

 Ebû’n-Necip Ziyâeddin Abdulkadir el-Bekries-Sühreverdi
 (Lehü âdabu’l-Müridin)Bağdat

 Biraderzadesi Ömer bin Muhammed Ebû Hâfs el-Bekri es-Sühreverdi
 (Sahibu el-Avarifu’l-Mâ’ârif) Bağdat

 Ebû Reşid Kutbeddin Ebû Bekir bin Ahmed bin Muhammed el-Ebheri es-Semerkandi

  
 Rükneddin Sincani ebû’l-Hasan Şeyh Ali bin Haydar en-Necaşi –Bağdat
    
  
 Şeyh Şihabeddin Tebrizi Muhammed bin Mahmud el-Atiki (Tatar elinde maktul)
    
  
 Şeyh Cemaleddin Tebrizi Ebû’l-Hasan Baklancâri el-Ezheri el-Eyseri Şirazi (Gilan)
    
    
 İmamû’l-Halvetiyyeti’l-Cüneydiyye Taceddin Ebû’s-Safe Şeyh İbrahim Zâhid 


 İbn-i Rûşe Emir Gilani İbn-i Bâbil İbn-i Şeyh Bidâe el-Kürdi es-Sincani
 (Yedi soyuna dek Şeyh oğlu şeyhtirler Esmayı yediye çıkaran bunlardır) 

 Şeyh âhi Muhammed Şirvani Kerimeddin Ebû’l-Feyz Hârezmi Herât
    
 Şeyh Ömer Pir Halveti Ebu Abdullah İbn-i Ekmeleddin Lâçâni Tebriz
 (İbtida Halveti tesmiye olup ve terki tacı icad eden bunlardır)

 Şeyh Ahi mirim eş-Şirvâni Gülabâdi ez-Evladı Ahi Evrân Girbeste-i Ali-i Ebû Talip
 El-Hevevi Kırşehri Yâ HerÂt (Mürşidi Kâmilin)

Şeyh Câmi Mahmud bin Mevdûd Ahmed İzeddin eş-Şirvâni Ebû’l-Hasan Türkmani der Mavara

Reisu Ehli’l-Azimet Şeyh Sadedin Pir Ömer el-Hiyâvi Mevlânâ el-Hâc Muhammed Şirvâni

 Eş-Şeyh Mürşidu’l-Âlem es-Seyyid Yahya eş-Şirvani İbn-i Bâhaeddin el-Bakuli

Şeyh Pir Muhammed Bahaeddin Erzincani

  
 Şeyh Seyyid Ahmed Semerkandi                                                              Taceddin İbrahim Kayseri
                                                                                                          

Kapaklu Alaeddin Uşşaki

Yiğitbaşı Şeyh Ahmed Şemseddin
    
Eş-Şeyh el-Hâc İzzeddin ali el-Karamani
    
Eş-Şeyh Ümmi Sinan Efendi
    
İlk önce Şeyh Seyyid Ahmed Semerkandi’den ve daha sonra da
 Şeyh Ümmi Sinan’dan hilafet almıştır


 Müctehidu’t-Târika eş-Şeyh Hasan Hüsameddin Uşşaki 
 İbn-i Hacı Teberrük
   
Seyyid Memicân-ı Saruhani Uşşaki
    
Şeyh Ömer Karibi Sinani Uşşaki Geliboli 
    
Şeyh Âlim Sinan Uşşaki
    
Şeyh Muhammed Dramalı Keşâni Uşşaki
    
 Gümülcineli Halil Efendi Uşşaki

 Gümülcineli Abdulkerim Efendi Uşşaki İbn-i Muhammed
    
 Hazreti Şeyh Osman Sıdkı Uşşaki el-Gümülcinevi(Edirne’de Medfun)
    
Hazreti Şeyh Muhammed Hamdi Uşşaki el-Edirnevi (Bağdadi demekle mâruftur)
    
Hazreti Şeyh es-Seyyid Pir-i Sâni Muhammed Cemaleddin Uşşaki el-Edirnevi
    
Şeyh Pir-i Sâni Abdullah Sâlâhaddini Uşşaki (Sahibi Te’lifâtün kesirâ)

Dabbağlar yazıcısı Şeyh Muhammed Sadık Uşşaki

Şeyh Muhammed Zühtü Efendi

İbnuhû Şeyh ali Galip Vasfi Uşşaki

Veleduhû Şeyh Muhammed Tevfik Efendi Uşşaki

Şeyh Ömer Hulûsi Uşşaki

Şeyh Hüseyin Hakkı Efendi Uşşaki (Kasabavi)

Şeyh Muhammed Emin Tevfik Uşşaki (Tirevi)

Şeyh Mustafa Hilmi-i Sâfi Efendi Uşşaki  

Eş-Şeyh Müderris el-Hâc Muhammed Hazmi Tura Uşşaki Efendi 
    

           
          Şeyh El-Hâc                 Şeyh El-Hâc Şeyh     Komiser Ruhi Bey Uşşaki       Kaptan Hayri Bey Uşşaki
 Mustafa Tulunay Uşşaki    Nusret Tura Uşşaki
                                                    ( Terzi Baba)
    El-Fakir-ül hakir
 S.Zeki Konbul Uşşaki