Skip to Content

Bilindiği gibi İslâmın ana kaynakları dört tanedir. Bunlar Kitap, Sünnet, icma ve kıyastır. Bunlara biz “Edille-i Şeriyye” diyoruz. Sünnet, Kitap’tan (Kur’ân-ı Kerîm’den) sonra İslâm dininin en önemli ikinci kaynağıdır. Sünnet Hazret-i Peygamber aleyhisselâtü vesselâm söz ve davranışlarıdır. Bunu dikkate alınca, açıkça görülmektedir ki Kur’ân’ı bize bütün yönleriyle tanıtan, dinin emirlerini bize uygulamalı bir şekilde öğreten şüphesiz Peygamberimiz aleyhisselâtü vesselâmdır. Sünnet, Kur’ân-ı Kerîm hükümlerini açıklayan ve uygulamalı olarak gösteren bir özelliğe sahiptir. Kur’ân-ı Kerîm’in hükümlerine aykırı, ona ters düşecek hiçbir hüküm ve uygulama katiyen ortaya koymaz. Bu hususta âyet-i kerîme’de Allahü Teâlâ Hazretleri şöyle buyurmaktadır: “Peygamber size neyi verirse onu alınız, sizi neden yasaklarsa ondan vazgeçiniz .” (Haşr: 7)devamı--->

GAVS-ÜL ÂZAM İHRAMCIZÂDE HACI İSMAİL HAKKI TOPRAK kuddise sırruhu’l-azîz NAKŞÎ-HÂKÎ TARİKÂTI ve İLM-İ LEDÜN SIRLARI

  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_submit' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_submit' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_breadcrumb' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'views_arg_load' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/menu.inc on line 409.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'views_access' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/menu.inc on line 454.


İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ
Dua
ÖNSÖZ

BİRİNCİ KISIM
GİRİŞ
Tasavvufî Hayatın siyasî ve içtimaî durumu ve umumî bir bakış
Tarîkatlerin Kapatılma Sebeplerine Bir Bakış
BİRİNCİ BÖLÜM I-Beşeri hayatı A) HAYATI
1— Sivas Vilayeti’nin siyasî ve içtimaî durumu ve umumî bir bakış
2— Doğum yeri ve memleketi
3— Adı ve Ecdadı
4— Çocukluğu
5— Evlilikleri
6— Çocukları
II— Resmî vazifeleri
III- Emeklilik Hayatı Hapis yatması
IV– Hakk’a Yürüyüşü
B)TASAVVUFÎ HAYATI
I— İntisabı ve mürîdliği
II— Şeyhliği
III- Gavslığın ve Kadirîliğin Verilmesi
IV– Efendi Hazretlerinin hayatındaki Dokuz sayısının sırrı
V— Mevleviliğin verilişi
VI— 12 tarîkatten icazetli ve icazet veren olması
C)MENKABE VE KERAMETLERİ
I— İntisabından önceki zamana ait menâkıbı
II— Müridlik devresine ait menâkıbı
III- Şeyhlik Devrine ait menâkıbı
IV– Hakk’a yürümesinden sonraki menâkıbı
İKİNCİ BÖLÜM A)İLMÎ, EDEBÎ VE TASAVVUFÎ ŞAHSİYETİ
I— İLMÎ ŞAHSİYETİ
II-EDEBÎ ŞAHSİYETİ
1— YAR-E YADİGÂR -MEVLİD-İ NEBİ ALEYHİSSELÂM
2— KATRE ŞİİRİ
ŞİİRİN YAZILMA HİKÂYESİ
KATRE ŞİİRİNİN AÇIKLAMASI
3— MEKTUPLARINDAN ÖRNEKLER
III—Tasavvufî şahsiyeti
1—TERBİYE ADABI
Melâmet’in Tarifi
Gerçek Melâmilerin Vasıfları
Efendi Hazretlerinin Melâmiliği
VAHDET-İ VÜCÛT - VAHDET-İ ŞUHÛT
VAHDET-İ VÜCÛT (varlık birliği)
VAHDETİ ŞUHÛT (Görülenlerin birliği)
Varlık ve Yokluk
Varlık ve yokluk konusunda Mevlâna kuddise sırruhu’l-azîzin görüşleri
ŞERİAT VE TASAVVUF BİRLİKTELİĞİ
2-Adab-ı Muaşereti
Anne Sevgisi
Arkadaşlığı
Çarşamba Günü
Çocuk sevgisi
Davete İcap ederdi
Evdeki Hali
Hâli
Hasta Ziyareti
Hüsn-ü Zannı
İnsanlarla İlişkisi
İnsanlara Saygısı
İnsanlara Saygısı
İyi Su İçme Hakkında
SARIK SARMAK SÜNNETTİR
Kur’an-ı Kerim’e Hizmeti
Kurban Kesilirken
Mezhep Görüşü
Misafir Sevgisi
Şeyhine Vefası
Temizliği
Tırnak Kesmesi
Yardımseverliği
Yemekteki Hali
Yürüyüşteki Hali
Zâhire Hükmetmemek Hakkında
Zühdü
3— SÖZLERİNDEN
4—Sohbetlerinden
Allah Teâlâ’nın Ehli Hakkında
Âlemler Hakkında
Aile Hukuku
Av Eti Hakkında
Dedikodu Yapan Hakkında
Denizler Hakkında
Ders Vermede Liyakatin İkinci Plana Atılması
Devlete İtaat Hakkında
Dünya Hayatı Hakkında
Dostlar Hakkında
Efendi Hazretlerinin Kendi Makamı Hakkında
Efendi Hazretlerinin Bir Münacatı
Ehl-i Beyt Hakkında
Fenâ fi’ş- Şeyh Hakkında
Gavslığı Hakkında
Gerçek Hafızlar Hakkında
Gerçek Temizlik Hakkında
Hacca Gidemeyenler Hakkında
Hacılar Hakkında
Hakikât Hakkında
Hastalıktan Şifa Bulma Hakkında
Himmet Hakkında
Hüsn-ü Zan Hakkında
İhvandan İstenilen Şey Hakkında
İhvan Felç Olmaz ve Bunamaz
İhvanın Çokluğu Hakkında
İlk Vazife
İlkbahar Mevsimi Hakkında
İnsana Değer Veren Şeyler Hakkında
İstemeyi Bilmek Hakkında
İsim Koyması Hakkında
İşlerin Değiştirilmesi Hakkında
İşlerin Hakikâti Hakkında
İşlerin Zahiren Söylenmesi Hakkında
İşlerin Tecellisi Hakkında Takdirin Önemi
Kaza Namazı Hakkında
Kendine Söylenmiş İlahilerin Hakikâti Hakkında
Kendini Beğenenler Hakkında
Keramet Hakkında
Kokusu
Leylâ ve Mecnun
Meczuplar Hakkında
Misafirlik Hakkında
Münakaşa Hakkında
Naci Fırkası Hakkında
Rabıta Hakkında
Ramazan Ayı Hakkında
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve selleme Olan Sevgisi Hakkında
Rusya Hakkında
Sabrı Hakkında
Sahte Şeyhler Hakkında
Sakal Hakkında
Sevmek Hakkında
Siyaseti Hakkında
Sohbet Hakkında
Son olarak söylediği Gazel
Şeyhliğin Kazanılması Hakkında
Şeyhin Üstünlüğü Hakkında
Şeyhin Makamı Hakkında
Şeyhin Gerekliliği Hakkında
Şeyhliğinin Hakikâti Hakkında
Şeyhliğin Hakkını Vermek Hakkında
Şevval Orucu Hakkında
Takdir Hakkında
Tarîkatı Hakkında
Ulu Camii Hakkında
Üç Aylar Hakkında
Tekkesi Hakkında
Vefat Eden Kişi için Kelime-i Tevhid Hatmi
Zahiri İlim
Zikir Hakkında
Kısa Şiirleri
5— SEVDİĞİ ŞİİRLERDEN BİR DEMET
6— EFENDİ HAZRETLERİNİN SEVDİĞİ HİKÂYELERDEN
7— BAL TEFSİRİ
8— SEVDİĞİ YEMEKLER
B) HİZMETLERİ
1- ULUCAMİİ TAMİRATI
Ulu Camii’nin özellikleri
Ulu Caminin Gördüğü Tamiratlar
Ulu Cami’nin 1955 teki Son Büyük Tamiri
Ulu Camii İle İlgili Meşhur Rivayetler
2— SİVAS İMAM HATİP LİSESİ’NİN YAPIMI
3—Tamir ettiği ve yaptırdığı camiler
Hoca İmam Camii Minaresi
Hayırseverler Camii
Sofu Yusuf Camii
Dikimevi Camii
Yeni Camii
4-YAPTIRDIĞI KÖPRÜLER Zara -(Cencin),Tozanlı Köprüsü
5-YAPTIRDIĞI ÇEŞMELER Sivas—Cencin köyü) içme suyu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
A) ŞÖHRETİ VE NÜFUZU
B)TE’SÎRİ
I— HALİFELERİ - Silsile Üveysîlik
Ruhânilerin Tasarrufu
Efendi Hazretlerinin son senesindeki durum
Halife Seçimi
İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı TOPRAK kuddise sırruhu’l-azîzin Halifeleri
Konu hakkında sorulan sorular ve cevapları;
“1— Gardaşlarım! Bu vazife bizimle tamam. Bizden sonra şeyh yoktur” ve devamındaki sözler bugün için geçerli midir?
2— Efendi Hazretleri Hakk’a yürüdükten sonra bir kişiyi yetiştirebilir mi?
3— Efendi Hazretleri hiç kimseyi yetiştirmedi mi?
4— Şeyhliğini ilan edenler hepsi yanlış yolda mı?
5— Kıyamete kadar bu din baki ise, şubesi olan tarîkatlarda devam edecek midir?
6— Bir mürşide tâbî olmak mecburiyet midir?
7— Şeyhlik makamına oturacak kişiler, kendilerini başkalarının etkisinden niçin kurtaramıyor?
8— Manevi yolun temsilcileri kemal mertebeye kavuşmamış kişilerin yönlendirmesinden etkilenir mi?
9— Her yetişmiş kişinin şeyh olması gerekli mi?
10— Bulunduğu kolda icazetli şeyh kalmazsa başka kol’a ihvan geçebilir mi?
11— Mecburiyetten şeyh olunur mu?
12— Şeyhlik müessesi birkaç kelam üzerine istinat etmek doğru olur mu?
13— Şeyhlik vazifesinde ferdi içtihat mı, yoksa cemiyetin icmâsı mı gereklidir?
14— Şeyhlik vazifesi alan kişide bulunan eşyalar o şeyhin muteberliğine işaret olur mu?
15— Şeyh gerekli midir?
16— Tarîkatlardaki hizipleşmenin dini içeriği nedir?
17— Ayrıca aşağıda gelecek kısımda şu soruların cevabı gelmektedir —Şeyhin icazet vermesi ile halifenin kendine rabıta yaptıramayacağı; —Hakk’a yürüyen şeyhe rabıta yapılmaz demenin yanlış olduğu; —Şeyh vefat etti diye mürid faydasını umarak kendine rabıta yaptırmasının hata olduğu; —Hakk’a yürüyen şeyhin tasarruftan düştü demenin yanlış olduğu; —Şeyh hayatta iken müridine dilerse yetki vererek kendi yerine kaim kılabileceği; —Ruhun ne kadar güçlü ve tasarrufu olduğu;
II—MUHİB VE MÜRÎDLERİ
III—O’NUN HAKKINDA SÖYLENMİŞ KELAMLAR
İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM
A)TASAVVUF
Tasavvufun Hedefi
Felsefe ile Tasavvuf
AKSARAY OĞLANLAR DERGÂHI ŞEYHİ İBRAHİM EFENDİ TASAVVUF MANZUMESİ
B) İntisab ettiği kol ve silsilesi I— İntisab ettiği kolun Türkçe silsilesi
II—İNTİSAB ETTİĞİ KOLUN FARSÇA SİLSİLESİ
Piran-ı izamın Hakk’a yürüyüş tarihleri

C)PİRLERİ VE ŞEYHLERİ HAKKINDA BİLGİLER
ABDULLAH-İ MEKKİ EFENDİ
ŞEYH YAHYA DAĞISTANİ kaddese’llâhü sırrahu’l-aziz
ÇORUMÎ HACI MUSTAFA RUMÎ FARUK-İ ŞİRANİ (Kara Şeyh)
Alucralı Müderris Hacı Hasan Efendi
Alucralı Müderris Hacı Osman Efendi
Çalganlı Müderris Osman Efendi
Oflu-Haçkalı Hoca Baba
Darendeli Mahmut Efendi
MÜRŞİD-İ KÂMİL MUSTAFA EFENDİ HAZRETLERİNİN ŞÂM-I ŞERÎF’E TEŞRİFLERİ BEYANINDADIR
Çorumlu Mustafa Rumî Hazretlerinin mektubu
MENÂKIBI
Sohbetleri
SEYYİD A’REC HALİL HAMDİ PAŞA EFENDİ
SEYYİD HACI MUSTAFA HÂKÎ TOKADÎ EFENDİ
SOHBETLERİNDEN
MENÂKIBI
HACI MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (DOĞRUYOL) (1873–1925)
MENÂKIBI
ESERLERİ
HACI AHMET EFENDİ NİKSARÎ EFENDİ (ZARAKOL)
Seyyid Abdullah Haşimî El Mekki (Arab Şeyh)
Evlilikleri ve Çocukları
Hakk’a Yürüyüşü
Türbesi
Tarîkat Silsilesi
Halifeleri
Vakfiyesi
MENÂKIBI
İcazetnamesi
Bir Mektubu
FAZLULLAH MUR ALİ BABA kaddese’llâhü sırrahu’l azîz
İKİNCİ BÖLÜM NAKŞÎ-HÂKİ TARİKATI ÂDAB-I
A- NAKŞÎ ISTILAHLARI
1— VUKÛF-U ZAMÂNÎ
2— VUKÛF-U ADEDİ
3— VUKUF-U KALBİ
4— HÛŞ DER DEM
5— NAZAR BER - KADEM
6— SEFER DER -VATAN
7— HALVET DER - ENCÜMEN
8— YÂD- KERD
9— BAZ KEŞT
10— NİGAH DAŞT
11— YÂD-I DAŞT
B-VESVESE
I-Temizlik ve ibadetteki vesveseler
1— Abdest Almakla İlgili Vesveseler
2— Gusül Abdesti ile İlgili Vesveseler
3— İstibra ile İlgili Vesvese
4— Diğer Temizlikler ile İlgili Vesveseler
II- İbâdetler ile ilgili vesveseler
1— Namazla İlgili Vesveseler
Şeytanın Namazdaki Vesvesesi
2— Daha İyi İbâdet Etme Düşüncesi ile İlgili Vesvese
3—Daha Çok İbadet Etme Düşüncesi ile İlgili Vesvese
C)NAKŞÎ-HÂKÎ TEMEL PRENSİPLERİ
I- İbadet adabı
Kıldığı nafile namazları
Teheccüd Namazını Kılış Şekli
Oruç İbadeti
Günlük Evrâd-ı
II— Sohbet adabı
Sohbetin Hikmeti
Sohbetin Amacı
İlâhi Okuma
Sohbetin Yapılış Şekli
Sohbetin Usulü
III— Hatm-i Hâcegân adabı
Hatm-i Hâcegân
Hatim Okuma Zamanı
Hatim Memurları
Hatim Çavuşu
Hatm-i Hâcegân’ı Okuyuş Usûlü
Hatm-i Hâcegân’ın Zikri
Hatm-i Hâcegân’ın Yapılış Şekli
Hatm-i Hâcegân’ın Fazileti
HATM-İ HÂCEGÂN’IN MEDHİ
IV— KELİME-İ TEVHİD HATİMİ
Kelime-i Tevhid Hatmi Fazileti
V— TESBİH NAMAZI
Tesbih namazı nasıl kılınır?
VI— İSTİHARE NAMAZI
VII— TARİKAT VAZİFESİ VE DERS ADABI
1—Dersler
Hediye Bölümü
Feyz Talebi
Râbıta
Râbıtanın Tarihi ve Oluşma Seyri
Râbıtada gereken fiziksel durumlar şunlardır.
Râbıta Çeşitleri
Mürşidi Râbıta Çeşitleri
Râbıta Adabı
Râbıtanın faydaları
Zikir
Zikrin Kısımları
Zikir Telkin Etmenin Keyfiyeti
Telkin Edilen Zikirler
Zikrin Şartı
Zikrin Yapılış şekli
Zikirde dikkat edilecek hususlar
Zikrin Fiziksel Boyutu
2— SEYR-U SÜLÛK
SEYR ÇEŞİTLERİ
SEYR MERTEBELERİ
1- SEYR İLÂ’LLAH
2- SEYR Fİ’LLÂH
3- SEYR-İ EŞYÂ (SEYRİ MÜSTEDİL ) (Dönülen Makamlar)
4- SEYRİN HALLERİ
LETÂİFLER
Letâiflerin Yerleri
SEYR DERSLERİNİN MAKAMLARI
VİLAYETİ SUĞRA ( Küçük Velayet) FENA MAKAMLARI
1- Kalb Dersi
2- Rûh Dersi
3- Sır Dersi
4- Hâfî Dersi
5- Ahfâ Dersi
6- Nefs-i Natıka Dersi
Nefs-i Cüz Dersi
7-Zikr-i Kül (Zikr-i Sultan) Dersi
TEVECCÜH
MURAKABE
Murakabe Şartları
Murakabenin Yapılışı
Murakabe Edebi
8- Ma’iyyet ve Hüviyet Murakabesi Dersi
Latifelerdeki Lafzâ-i Celâl Zikir Adedi
Latifelerdeki Lafzâ-i Celâl Zikir Çalışma Zamanı
Sülûk
TEVHÎD-İ HAKİKİ (HAPS-İ NEFES İLE NEFY-U İSBAT)
Tevhîd-i hakiki (Nefy ü isbât) dersinin Yapılış Şekli
Tevhîd-i hakiki (Nefy ü isbât) dersinin dokuz şartı vardır
Ehadiyet Murakabesi Dersi
SEYRİ MÜSTETİR
VİLAYET-İ KÜBRA ( Büyük Velayet )
Velayeti Kübra dairelerinin alâmetleri
Velâyeti Kübra’da zikirlerin Yapılışı
Velâyet-i Kübra Daireleri
Mahbubiyet Murakabesi Dersi 1- Murakabe-i Gavs-i Muhabbet ve Daire-i Esma-i Sıfat 2— Daire-i Asl’ı Asl’a Seyr 3— Daire-i Asl-ı Kül, Ruh-i Kül
4— Akrabiyet (yakınlık) Murakabesi Dersi
VİLAYET-İ ULYÂ (Velayetin en yüce mertebesi)
Mertebe-i vilayet-i Ulya Hüviyyet-i Melekutiyyet Dairesi
1— Mertebe-i Kemâlât-ı Nübüvvet, Risâlet ve Heyet-i Vahdaniyye Dairesi
2— Mertebe-i Kemâlatı Ulü’l –azîm Dairesi
3— Mertebe-i Kemâlatı Câm-i Zat-ı Muhabbet-i Uluhiyyet
D)MÜRŞİD-MÜRÎD MÜNASEBETLERİ
Mürşid
Mürid
Kamil bir mürşide bağlanmak gerekli midir?
Nisbet-i Hıfzın Keyfiyeti
Müridin (İhvânın) Durumu
Rüya
E— KADIN İHVANIN DURUMLARI
KADIN NİÇİN “ÖRTÜN EMRİNE” MUHATAP KILINDI?
F— İHVÂNIN PSİKOLOJİK DURUMLARI
G— EHL-İ BEYT’İ SEVMEK
NETİCE
Evrâd-ı Bahâiye (Kudsî Dua)
İÇİNDEKİLER
KİTÂBİYÂTAnket

SİTEMİZİN İÇERİĞİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCENİZ NEDİR?: