Terzi Baba Fusûs'ül Hikem (Muhyiddin İbn-i Arabi) Sohbetleri

Gerçek ismi Ebû Bekir Muhyiddin Muhammed bin Âli’dir. Miladi 1165 yılında bir zamanlar İslâm toprakları olan İspanya’nın Mürsiye şehrinde doğdu. Ailesi İspanya’nın fethinden sonra (M.711) Arabistan’dan gelerek yerleşmiştir. İspanya’daki Endülüs Emevî Devleti’nin İşbiliye şehri o dönemin dünya ilim merkezi idi. İbn Arabî küçük yaşta bu şehre gelerek fıkıh (inanç ve davranış kuralları bilimi) ve hadis (Hz.Muhammed’in sözleri) ilimlerini tamamladı. Daha sonra yine bir başka ilim merkezi olan Kurtuba şehrine gitti. Orada meşhur İsâm Filozofu İbn Rüşd’den dersler aldı. İbn Rüşd İslâmî ilimlerdeki enginliğini eski Yunan felsefesinde de kanıtlamıştır. Eski Yunan’ın akılcı filozofu Aristo’nun ve tıpçı filozof Calinos (Galyen) ile ilgili şerhler (açıklamalar) yazarak bu filozofları İslâm ve Batı dünyasına tanıtmıştır. İbn Rüşd dinî ilimleri ilk defa doğa bilimleriyle buluşturan ilk bilgelerdendir. İbn Rüşd, İbn Arabî’ye âyet ve hadislerin dış anlamından iç anlamına inme cesareti ve anlama yöntemi kazandırmıştır. İbn Arabî daha sonra bu etkiyi şöyle dile getirmiştir. “Hakikat bilgisine bilge kişiler akıl ve araştırma yöntemiyle yükselirler. Resuller ve Nebîler ise hakikat bilgisine vasıtasız olarak tümel bir şekilde ulaşmışlardır. Önemli olan bilgiye nasıl ulaşıldığı değil insanların akıl kapasitelerine göre nasıl anlatıldığıdır.” Şeriat ilimlerinin ezbere öğretildiği medreselerin aksine gerçek İslâm Sûfileri Platon, Aristotales, Galyen, ve Plotinus gibi filozofları yadırgamamışlardır. Onların kendi çağlarına bakan akıl ve doğa bilimlerinden yararlanmışlardır. İbn Arabî Endülüs’deki bu bilim çeşitliliği içinde kendisini çok iyi yetiştirmiştir. İlim ve irfan mertebelerinde hayli ilerledikten sonra Mısır üzerinden Hicaz’a gitmiştir. Mekke’deki tefekkür günlerinde Fütûhat-ı Mekkiyye ( Mekke Açılımları) adlı eserini yazmıştır. Beş yüz altmış bölümlük dev bir eserdir. Kozmoloji (evreni yaratılış ve düzen olarak inceleyen bilim), astronomi (gök cisimlerini inceleyen bilim), astroloji ( gök cisimlerinin canlılar üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkilerini inceleyen bilim), İslâmi ilimler, sûfilerin hayatları, kendi keşif ve ilhamlarını bu eserde toplamıştır. Şimdiye kadar tamamı tercüme edilmemiştir. İbn Arabî Anadolu Selçukluları döneminde Konya’ya gelmiştir. Konya’da kaldığı zaman içinde çocuk yaştaki Sadrettin Konevî’yi etkilemiştir. Füsûs’ül Hikem’in ilk defa şerh ve izahı Konevî tarafından yapılmıştır. Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin de o sıralarda on iki yaşında olduğu ve İbn Arabî’yi bakışlarıyla derin derin süzdüğü rivayet edilmektedir. İbn Arabî Konya’dan sonra bir müddet Malatya’da ikamet etmiş ve oradan da Şam’a giderek yerleşmiştir. Şam’daki ilim adamları ve halk onun gelişinden itibaren iki cepheye ayrılmıştır. Âyetleri ve hadisleri o zamana kadar hiç duyulmamış tarzdaki yorumları nedeniyle bir cephe onu; Hatem’ül Evliyâ ( Velâyet boyutunun zirvesi/Bir velînin ulaşabileceği son makam sahibi) ve Ârif-i Billah ( Allah’ı hakkı ile bilen/B sırrı ile Allah’ı kendi özünde fark eden) olarak ilan etmiştir, ve iki anlamı da içeren Şeyh-i Ekber ( en büyük âlim, önder, üstad ) ünvânını vermiştir. İbn Arabî’nin Allah ismi ile işâret olunan sonsuz tek/ahad varlığı tanımlayış üslûbunu kavrayamayan, âyetlerin ve hadislerin her insanın özünü şerh eden iç anlamlarını hiç düşünemeyen zahiri ezberci ilim adamları ve takipçleri ona; Şeyh-i Ekfer ( en büyük kâfir, tanrının varlığını ve tanrının gönderdiği yazılı ve sözlü metinleri uydurma sözlerle örten) lakabını takmışlardır.

Muhterem ziyaretçilerimiz, dinliyeceğiniz bu ses kayıtları, sütüdya ortamında değilde sohbet ortamında kaydedildiğinden aralarında bazı parazitler ve fazladan sesler vardır umarız onları hoş görürsünüz. gayemiz elden geldiği ve  imkânlarımız el verdiğince Tevhid ilmi bakımından çevremize faydalı olmağa çalışmaktır.   Gerçek bir tevhid neşesi ve irfaniyyet-i içerisinde yapılmağa çalışılırken doldurulmağa çalışılan bu amatörce kayıtlardan inşeallah sizlerde fayda sağlarsınız, Cenâb-ı Hakk gönlünüzü basar ve basıretinizi zât'ının istikametine yönlendirsin.

Amin: Terzi Baba Necdet Ardıç -  TEKİRDAĞ

Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

MUKADDİME

Bölüm_1.mp3

Bölüm_2.mp3

Bölüm_3.mp3

Bölüm_4.mp3

Bölüm_5.mp3

Bölüm_6.mp3

Bölüm_7.mp3

Bölüm_8.mp3

Bölüm_9.mp3

Bölüm_10.mp3

Bölüm_11.mp3

Bölüm_12.mp3

Bölüm_13.mp3

Bölüm_14.mp3Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

ÂDEM FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3

Bölüm_9.MP3

Bölüm_10.MP3

Bölüm_11.MP3

Bölüm_12.MP3

Bölüm_13.MP3

Bölüm_14.MP3

Bölüm_15.MP3

Bölüm_16.MP3

Bölüm_17.MP3

Bölüm_18.MP3

Bölüm_19.MP3

Bölüm_20.MP3

Bölüm_21.MP3

Bölüm_22.MP3

Bölüm_23.MP3

Bölüm_24.MP3

Bölüm_25.MP3

Bölüm_26.MP3

Bölüm_27.MP3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

ŞİT FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3

Bölüm_9.MP3

Bölüm_10.MP3

Bölüm_11.MP3

Bölüm_12.MP3

Bölüm_13.MP3

Bölüm_14.MP3

Bölüm_15.MP3

Bölüm_16.MP3

Bölüm_17.MP3

Bölüm_18.MP3

Bölüm_19.MP3

Bölüm_20.MP3

Bölüm_21.MP3

Bölüm_22.MP3

Bölüm_23.MP3

Bölüm_24.MP3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

NÛH FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3

Bölüm_9.MP3

Bölüm_10.MP3

Bölüm_11.MP3

Bölüm_12.MP3

Bölüm_13.MP3

Bölüm_14.MP3

Bölüm_15.MP3

Bölüm_16.MP3

Bölüm_17.MP3

Bölüm_18.MP3

Bölüm_19.MP3

Bölüm_20.MP3

Bölüm_21.MP3

Bölüm_22.MP3

Bölüm_23.MP3

Bölüm_24.MP3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

İDRİS FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3

Bölüm_9.MP3

Bölüm_10.MP3

Bölüm_11.MP3

Bölüm_12.MP3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

İBRÂHÎM FASSI


Bölüm_1.mp3

Bölüm_2.mp3

Bölüm_3.mp3

Bölüm_4.mp3

Bölüm_5.mp3

Bölüm_6.mp3

Bölüm_7.mp3

Bölüm_8.mp3

Bölüm_9.mp3

Bölüm_10.mp3

Bölüm_11.mp3

Bölüm_12.mp3

Bölüm_13.mp3

Bölüm_14.mp3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

İSMÂİL FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

İSHAK FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3

Bölüm_9.MP3

Bölüm_10.MP3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

YAKUB FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

YUSÛF FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

HÛD FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3

Bölüm_9.MP3

Bölüm_10.MP3Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

SÂLİH FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

ŞUAYB FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

LÛT FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

ÜZEYİR FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3

Bölüm_9.MP3

Bölüm_10.MP3

Bölüm_11.MP3

Bölüm_12.MP3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

İSÂ FASSI

Bölüm_1.mp3

Bölüm_2.mp3

Bölüm_3.mp3

Bölüm_4.mp3

Bölüm_5.mp3

Bölüm_6.mp3

Bölüm_7.mp3

Bölüm_8.mp3

Bölüm_9.mp3

Bölüm_10.mp3

Bölüm_11.mp3

Bölüm_12.mp3

Bölüm_13.mp3

Bölüm_14.mp3

Bölüm_15.mp3

Bölüm_16.mp3

Bölüm_17.mp3

Bölüm_18.mp3

Bölüm_19.mp3

Bölüm_20.mp3

Bölüm_21.mp3

Bölüm_22.mp3

Bölüm_23.mp3

Bölüm_24.mp3

Bölüm_25.mp3

Bölüm_26.mp3

Bölüm_27.mp3

Bölüm_28.mp3

Bölüm_29.mp3

Bölüm_30.mp3

Bölüm_31.WAV

Bölüm_32.mp3

Bölüm_33.WAV

Bölüm_34.mp3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

SÜLEYMÂN FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3

Bölüm_9.MP3

Bölüm_10.MP3

Bölüm_11.MP3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

DÂVUD FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

YUNÛS FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Muhterem ziyaretçilerimiz, dinliyeceğiniz bu ses kayıtları, sütüdya ortamında değilde sohbet ortamında kaydedildiğinden aralarında bazı parazitler ve fazladan sesler vardır umarız onları hoş görürsünüz. gayemiz elden geldiği ve  imkânlarımız el verdiğince Tevhid ilmi bakımından çevremize faydalı olmağa çalışmaktır.   Gerçek bir tevhid neşesi ve irfaniyyet-i içerisinde yapılmağa çalışılırken doldurulmağa çalışılan bu amatörce kayıtlardan inşeallah sizlerde fayda sağlarsınız, Cenâb-ı Hakk gönlünüzü basar ve basıretinizi zât'ının istikametine yönlendirsin.

Amin: Terzi Baba Necdet Ardıç -  TEKİRDAĞ

Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

EYÜB FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3

Bölüm_9.MP3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

YAHYA FASSI

Bölüm_1.mp3

Bölüm_2.mp3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

ZEKERİYYA FASSI

Bölüm_1.mp3

Bölüm_2.mp3

Bölüm_3.mp3

Bölüm_4.mp3

Bölüm_5.mp3

Bölüm_6.mp3

Bölüm_7.mp3

Bölüm_8.mp3

Bölüm_9.mp3

Bölüm_10.mp3

Bölüm_11.mp3

Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

İLYÂS FASSI

Bölüm_1.mp3

Bölüm_2.mp3

Bölüm_3.mp3

Bölüm_4.mp3

Bölüm_5.mp3

Bölüm_6.mp3

Bölüm_7.mp3

Bölüm_8.mp3

Bölüm_9.mp3

Bölüm_10.mp3

Bölüm_11.mp3

Bölüm_12.mp3

Bölüm_13.mp3

Bölüm_14.mp3

Bölüm_15.mp3

Bölüm_16.mp3

Bölüm_17.mp3

Bölüm_18.mp3

Bölüm_19.mp3

Bölüm_20.mp3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

LOKMÂN FASSI

Bölüm_1.mp3

Bölüm_2.mp3

Bölüm_3.mp3

Bölüm_4.mp3

Bölüm_5.mp3

Bölüm_6.mp3

Bölüm_7.mp3

Bölüm_8.mp3

Bölüm_9.mp3

Bölüm_10.mp3

Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

HÂRUN FASSI

Bölüm_1.mp3

Bölüm_2.mp3

Bölüm_3.mp3

Bölüm_4.mp3

Bölüm_5.mp3

Bölüm_6.mp3

Bölüm_7.mp3

Bölüm_8.mp3

Bölüm_9.mp3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

MÛSÂ FASSI

Bölüm_1.mp3

Bölüm_2.mp3

Bölüm_3.mp3

Bölüm_4.mp3

Bölüm_5.mp3

Bölüm_6.mp3

Bölüm_7.mp3

Bölüm_8.mp3

Bölüm_9.mp3

Bölüm_10.mp3

Bölüm_11.mp3

Bölüm_12.mp3

Bölüm_13.mp3

Bölüm_14.mp3

Bölüm_15.mp3

Bölüm_16.mp3

Bölüm_17.mp3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

HÂLİD SİNÂN FASSI

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

 
Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.
 

MUHAMMED (S.A.V.) FASSI

 

1.Sohbet
 2.Sohbet
 3.Sohbet
 4.Sohbet
 5.Sohbet
 6.Sohbet
 7.Sohbet
 8.Sohbet
 9.Sohbet
 10.Sohbet
 11.Sohbet
 12.Sohbet
 13.Sohbet
 14.Sohbet