Müminler

Mesnevî-i Şerif Şerhi Sohbetleri
 Terzibaba k.s 
 Müminler 3 bölüktür:


 1-Gaflet-i Kamile ashabı olup (Gaflette kemal;en gafletli), cismaniyet ve nefsaniyete gark olmuş, dalmış olanlar: Buna “Kablel cem fark” denir (Cemden evvelki fark ehli olanlar) İman ehlinin avamıdır bu grup. Bütün Müslümanlar evvela bu haldedir. Bu grup sarhoş edici (hamr) içenler vb. günahları nefislerinin hazzı için tekrar ederler.
 2-Farktan sonra cem’e ulaşan meczuplar: Belli çalışmalardan sonra Zikr-i Hak’ta müstağrak ve meslub-ul akıldırlar (Haktan başka bir şey düşünemez olmuşlar, Hakk'ta fena bulmuş, fani olmuşlardır). Şeriat hükümleri üstünden kalkmıştır. Bazıları masiyet işlerler ama meczub olarak (kendilerini bilmeden). Gece ve gündüz, suretteki kadehten mest olanlar bulunur içlerinde (içenler vardır). Bunlara itaat olunmaz, başkaları onlara uymamalıdır çünkü istikrar yoktur, arkalarından gidilmez yetiştiricilik vasfı yoktur ama evliya-görevli zannedilebilirler.
 3-Cemden sonra fark: Tevhid hakikatlerinden cem’ül cem’ül cemi geçmiş olan kamillerdir. İrşad makamındalar, halk kendilerine uymuştur. Muhtelif sebep ve hikmete dayanan zahiri şeraite muhalif bir şeyler görülse de genelde şeraite aykırı bir şey işlemezler.